Accountancy

Accountantspraktijken hebben te maken met diverse wet- en regelgeving waaraan zij moeten voldoen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Denk hierbij aan de NVKS, VGBA, ViO en voor accountantsorganisaties met een WTA vergunning aan de WTA en BTA en op korte termijn ook de ISQM 1.

Deze regelgeving is ontworpen om kwaliteit en integriteit binnen de accountancy te waarborgen. Maar wat bedoelen we eigenlijk met 'kwaliteit' in deze context?

Kwaliteit verwijst naar de mate waarin iets voldoet aan bepaalde normen, verwachtingen of specificaties. Deze standaarden kunnen voortkomen uit wet- en regelgeving, de wensen van stakeholders, klantvereisten, of zelfs uw eigen normen en waarden.

Om kwaliteit te waarborgen, is het essentieel om processen en procedures te implementeren die ervoor zorgen dat aan de vooraf bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan. Het consistent doorlopen van dezelfde processtappen vergroot de kans dat de kwaliteit van uw product of dienst consequent is. Het formuleren van meetbare doelstellingen binnen uw processen biedt u meer inzicht in uw organisatie.

Het identificeren en classificeren van risico's die deze doelstellingen bedreigen, stelt u in staat om te focussen op de belangrijkste bedreigingen en de juiste maatregelen te implementeren om deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te verminderen. Het is van groot belang dat de resultaten worden gemeten aan de hand van vooraf gestelde verwachtingen. Indien de kwaliteitsdoelstellingen niet worden behaald, dienen de maatregelen wellicht aangepast of uitgebreid te worden.

Zelfs wanneer de gestelde eisen worden behaald, is het raadzaam te onderzoeken waar eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.

Vanuit de NVKS dienen accountantspraktijken invulling te geven aan een kwaliteitssysteem waarbij de kwaliteitsbepaler een kwaliteitsbeleid opstelt met een kwaliteitsambitie. Vervolgens dienen de risico's en maatregelen in kaart gebracht te worden waarbij opzet, bestaan en werking kunnen worden aangetoond.

Met sQyline kan invulling gegeven worden aan dit kwaliteitssysteem. sQyline is een kwaliteitsmanagementsysteem waarin een PDCA cyclus kan worden gefaciliteerd. Door op proces niveau doelstellingen, risico's en maatregelen vast te leggen kunnen periodieke (controle) activiteiten gepland worden gedurende het jaar waarmee invulling gegeven kan worden aan de werkprogramma's voor de kwaliteitsmanager of compliance officer.

Het voordeel van sQyline is dat de aantoonbaarheid van het voldoen aan wet- en regelgeving op een eenvoudige en flexibele manier wordt vormgegeven, waardoor de kwaliteit geborgd kan worden. Met het compliance dashboard kan inzicht gegeven worden in de actuele situatie en eventuele bevindingen op de midden en hoge risico's. Hiermee kan worden ingezoomd op de punten waar dat nodig is. Door hier acties aan te maken is de navolgbaarheid van de keuzes die gemaakt worden om verbeteringen door te voeren eenvoudig te monitoren.

sQyline zit vol met ondersteunende functionaliteiten en handigheidjes, zoals een cyclusovergang, een audit trail, autorisaties, parafering, functieoverdracht en email notificaties waardoor u eenvoudiger dan ooit aantoonbaar maakt dat u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Wilt u weten wat sQyline voor u kan betekenen?

Neem dan contact met ons op

 
Het sQyline logo