Privacy statementPrivacy statement • Qontrol-it B.V.

Qontrol-it B.V. (hierna Qontrol-it) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens

De kwaliteitsmanager is binnen ons kantoor het toeziend oog en het eerste aanspreekpunt voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens.
De kwaliteitsmanager is te bereiken via onderstaande gegevens:

Qontrol-it B.V.
Ermerweg 88C, 7812 BG Emmen
info@qontrol-it.nl
085 043 19 20

Persoonsgegevens die wij verwerken

Qontrol-it verwerkt persoonsgegevens van klanten wanneer zij gebruik maken van onze webapplicaties.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ten aanzien van de volgende categorieën:

    Gebruikers van onze webapplicaties
    Sollicitanten

Per categorie wordt tevens vastgelegd ten aanzien van welke doeleinden de verwerking geschiedt en wie toegang hebben tot de persoonsgegevens.

1. Gebruikers van onze webapplicaties
1. Deze persoonsgegevens verwerken wij met de volgende doeleinden:

    Identificatie binnen de software;
    Verzenden van email notificaties vanuit de software;
    Two-factor authentication via SMS.

2. Geen andere gegevens worden verwerkt dan:

    Naam;
    Email adres;
    Mobiel nummer.

3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

    degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het eerste lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
    anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

2. Sollicitanten
1. De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

    de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen;
    de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten;
    de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
    de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2. Geen andere gegevens worden verwerkt dan:

    naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;
    een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
    nationaliteit en geboorteplaats;
    gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten;
    gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
    gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;
    gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
    gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
    gegevens met betrekking tot de motivatie voor de functie en de organisatie;
    andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn;
    andere dan de onder a tot en met j bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

    degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het eerste lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
    anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Het is uitdrukkelijk niet toegestaan in onze software bijzondere of gevoelige persoonsgegevens vast te leggen.


Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken


Qontrol-it verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

    Uw toestemming, zoals bij het gebruik maken van onze software;
    Uitvoeren van de overeenkomst, zodat wij u kunnen bellen of een e-mail kunnen sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Qontrol-it bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld dan wel de wettelijke bewaartermijnen die wij dienen te volgen.


Delen van persoonsgegevens met derden


Qontrol-it verkoopt geen persoonsgegevens van cliënten of gebruikers aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de cliënt hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die gegevens voor onze cliënten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van cliënten. Qontrol-it blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Website

Ten aanzien van uw bezoek aan onze website geldt het volgende ten aanzien van persoonsgegevens.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Qontrol-it gebruikt functionele, analytische en tracking cookies mede door middel van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van het gebruikte apparaat. Qontrol-it gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij bezoekers over deze cookies en vragen wij gebruikers om toestemming voor het plaatsen ervan.

Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen gebruikers ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

Qontrol-it kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Qontrol-it worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Qontrol-it aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Betrokkenen (de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, en te verzoeken om correctie of verwijdering. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Qontrol-it en hebben betrokkenen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat betrokkenen bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken, in een computerbestand naar de betrokkene of een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen.

Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@qontrol-it.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, indien van toepassing de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op het verzoek.

Qontrol-it wil betrokkenen er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Qontrol-it neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende (technische) (beveiligings)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de kwaliteitsmanager. De contactgegevens zijn bovenaan dit privacy statement vermeld.

Qontrol-it behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen.